Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ Γυμνασίου


   Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών μας στην Α΄ Γυμνασίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν :

α)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του μαθητή στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). 

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.