Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων για τη Δευτέρα 19-11-2018 τροποποιείται  ως εξής:

 ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ     1η, 2η ώρα
ΦΑΝΙΟΥ ΖΩΗ     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ      5η ώρα
ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ     ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ     2η ώρα
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΦΥΣΙΚΟΣ    3η ώρα
ΔΗΜΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  ΧΗΜΙΚΟΣ  4η ή 6η ώρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ    ΓΑΛΛΙΚΩΝ    6η ώρα
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ    6η ώρα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ    5η ώρα

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝΓια μια καλύτερη προβολή του  πίνακα και κατέβασμα του αρχείου μπορείτε να πατήσετε εδώ

   ΠΡΟΣΟΧΗ!
Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες , πριν την επίσκεψή τους στο σχολείο,  να ελέγχουν το πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων, γιατί μπορεί  να υπάρξουν κάποιες αλλαγές.


Υπεύθυνοι τμημάτων 2018-2019

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Η υπουργική απόφαση για τις απουσίες των μαθητών στο Γυμνάσιο


Άρθρο 28 – Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερεις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δέκα τέσσερεις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
5. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
6. Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.
7. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες
8. Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:
α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.
β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..
9. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του μαθητή σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας του), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.
5. Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.
6. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται κηδεμόνας του μαθητή/τριας νοείται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζεται στο άρθρο 13, προκειμένου για μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.


Ενημέρωση γονέων μαθητών Α΄ Γυμνασίου

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας από τη Διευθύντρια και τους διδάσκοντες καθηγητές.

Επίσκεψη στο Planet

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο   της  5ης  Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού,  οι μαθητές του Γυμνασίου μας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου planet στο Γέρακα Αττικής κι έλαβαν μέρος σε αθλήματα – αθλοπαιδιές.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 Η Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας έχει εκδώσει τα Πρακτικά της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού "ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2018" . 

Τα ηλεκτρονικά έντυπα 'ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"  και  "ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2017-2018" μπορείτε να τα διαβάσετε ή να τα κατεβάσετε εδώ  κι  εδώ .  

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Αποχώρηση του Διευθυντή μας λόγω συνταξιοδότησης

   Αποχώρησε από την ενεργό εκπαιδευτική δράση λόγω συνταξιοδότησης ο Διευθυντής του Σχολείου μας Δημήτριος Πρωτοπαπάς.
   Ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου μας τον ευχαριστεί θερμά για την ευσυνείδητη πολυετή εκπαιδευτική και διοικητική προσφορά του,  καθώς και για την πολύτιμη αρωγή του στο δύσκολο εκπαιδευτικό μας έργο.

   Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, καλή δύναμη και να έχει μια πορεία εξίσου δημιουργική και ενδιαφέρουσα στα καινούργια μονοπάτια της ζωής, της χαράς και της γνώσης!


Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η εξέταση των μετεξεταστέων στα Μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Εκδήλωση για την αποφοίτηση των μαθητών μας

    Το απόγευμα της Παρασκευής 15/06/2018 στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με αφορμή την αποφοίτηση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.
   Χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθυντής του Γυμνασίου μας  κ. Δημήτρης  Πρωτοπαπάς, η Υποδιευθύντριά μας  κ.  Ζωή Φανίου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Τούλα Μπελίτση, καθώς κι η πρόεδρος του 15μελούς μαθήτρια Κατερίνα Κράββαρη.
   Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, σε επιμέλεια του φιλόλογου καθηγητή κ. Γιώργου Κομινάκη.
   Ακολούθησε απονομή κυπέλλου και τίτλων συμμετοχών στη θεατρική ομάδα από τη διάκρισή τους στις Συρακούσες της Σικελίας, καθώς και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τη χορευτική ομάδα της Γ΄ τάξης, σε επιμέλεια της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κ. Ρούλας Ζαρογιάννη.
   Επίσης προβλήθηκε ταινία με φωτογραφίες από τη ζωή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και απονομή αναμνηστικών δώρων στους μαθητές.

   Η εκδήλωση έκλεισε με φαγητό, μουσική και χορό.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Μουσικοχορευτική εκδήλωση
 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2018 , σε μουσικο-χορευτική εκδήλωση στον αύλειο χώρο του σχολείου μας, οι μαθητές μας με κέφι και ζωντάνια χόρεψαν 18 παραδοσιακούς χορούς.


   Υπεύθυνη για την εκμάθηση των χορών, καθώς και για την υλοποίηση της εκδήλωσης, ήταν η γυμνάστρια του σχολείου μας Ζαρογιάννη Κυριακή.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Εκδήλωση για τον Φώτη Κόντογλου

   
Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν του λογοτέχνη-ζωγράφου Φώτη Κόντογλου, με αφορμή τη μετονομασία του σχολείου μας σε 59ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ.

   Στην εκδήλωση προβλήθηκε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, βίντεο με ζωγραφικά του έργα καθώς και με ζωγραφικά έργα των μαθητών μας που αντέγραψαν τις δημιουργίες του και διαβάστηκαν από μαθητές μας αποσπάσματα του βιβλίου του το ΑΪΒΑΛΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑΜΟΥ.
   Παρέμβαση έκανε η φιλόλογος Ζύγουρα Θεοδώρα,  ενώ η εκδήλωση έκλεισε με παρουσίαση της ζωής και του έργου του από τον εγγονό του, κύριο Φώτη Μαρτίνο.

   Δύο προσωπογραφίες του φιλοτεχνήθηκαν από την καθηγήτρια των Καλλιτεχνικών, Καρβούνη Γεωργία.   Τέλος, ακούστηκε ένα τραγούδι για τον Κόντογλου σε μουσική του Κυριαζή Νικολέρη, ερμηνεία του Δημήτρη Χατζηγεωργίου και στίχους του Ι.Ν.Κυριαζή.

  Την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης είχε ο μαθητής μας Καρανικολός Δημήτρης, την καλλιτεχνική επιμέλεια η Καρβούνη Γεωργία, ενώ υπεύθυνος της εκδήλωσης ήταν ο Ι.Ν.Κυριαζής.

   Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας κυρία Ψίνα Ιωάννα, η προϊσταμένη του τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας κυρία Χαρατσή Χρύσα, ο πατήρ Λογαράς Χρήστος από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Άνω Πατησίων, καθώς και γονείς των μαθητών μας.

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Πρόσκληση για εκδήλωση προς τιμήν του Φώτη Κόντογλου  Το 59ο Γυμνάσιο Αθηνών-Φώτης Κόντογλου προσκαλεί γονείς και κηδεμόνες να παρευρεθούν την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας, για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση προς τιμήν του μεγάλου συγγραφέα και ζωγράφου Φώτη Κόντογλου, με αφορμή τη μετονομασία του σχολείου μας.

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ από τη θεατρική ομάδα της Γ΄ Γυμνασίου του 59ου Γυμνασίου Αθηνών η θεατρική παράσταση ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία-συντομευμένη διασκευή μετάφρασης του καθηγητή Γιώργου Κομινάκη.

   Με την παράσταση αυτή το σχολείο μας θα συμμετάσχει στο  Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου  την Τετάρτη 15 Μαΐου στο αρχαίο θέατρο Συρακουσών στο Palazollo Acreide.
    Υπεύθυνοι καθηγητές, εκτός του κυρίου Γιώργου Κομινάκη, ήταν οι:
Δημήτρης Πρωτοπαπάς (Διευθυντής)
Ζωή Φανίου (Υποδιευθύντρια)
Χρήστος Αρμένης (Μουσικός)
Γεωργία Καρβούνη (Καλλιτεχνικών)

Συμμετείχαν οι μαθητές:

Αντιγόνη: Ειρήνη Πετρίδου
Ισμήνη: Κων/να Ζήση
Κρέων: Γιάννης Πάλλης
Φύλακας: Μάριος Τσαρούχης
Τειρεσίας: Γιάννης Δημητρακόπουλος
Αίμονας: Γιάννης Αποστολάκης
Άγγελος-εξάγγελος: Μίλτος Παπαθεοδώρου
Ευρυδίκη: Ναταλία-Κάτσικα Δανοπούλου
Κορυφαίος Χορού, οδηγός του Τειρεσία: Γιώργος Πολετάεφ
Χορός: Νίκη Νιόβη- Μαβιτζή, Ζαχαρούλα Πριάκου, Άννα Τσουκανέλη, Άννα Φάρκωνα

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την παράσταση.


ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Το Σάββατο 24 Μαρτίου το 59ο Γυμνάσιο Αθηνών συμμετείχε στη μαθητική παρέλαση μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με τη σημαιοφόρο, τους παραστάτες και τη γυμνάστριά μας Ζαρογιάννη Κυριακή.


* Ευχαριστούμε θερμά τον φύλακα του σχολείου μας Αναστασόπουλο Αντώνη για τις φωτογραφίες.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΤην Παρασκευή  24 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε η σχολική γιορτή για την εθνική μας επέτειο.
   Υπεύθυνος της γιορτής ήταν ο εκπαιδευτικός Νικολόπουλος Χρήστος, ο οποίος επιμελήθηκε και την παρουσίαση θεατρικού έργου του Κων/νου Κορδώση, συνταξιούχου εκπαιδευτικού του σχολείου μας.
Η γιορτή ολοκληρώθηκε με δημοτικούς χορούς που δίδαξε  στους μαθητές μας η γυμνάστριά μας Ζαρογιάννη Κυριακή.

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε...

Το ΦΕΚ  120/Β/23-1-2018 για την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/2018 που αφορά εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Τις ημέρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων από καθηγητές μπορείτε να τις δείτε και εδώ

(κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)


Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ


Υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου μας
η καθηγήτρια Νικολέρη Δήμητρα.