Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών μας στην Α΄ Γυμνασίου

  Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών μας στην Α΄ Γυμνασίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν :

α)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του μαθητή στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). 

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

γ) Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) συμπληρωμένο από γιατρό το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο μας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα (α) και (γ) ενεργοποιώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους.